Στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης που γίνεται για την αρμονικότερη σύνδεση της επιστημονικής με τη σχολική γνώση και τη διάχυσή της στην κοινωνία, προτάθηκε η συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ομάδας εργασίας η οποία πρόκειται να εστιάσει σε θέματα βιολογίας, βιοχημείας και βιοτεχνολογίας.

Η ομάδα, υιοθετώντας μεθοδολογία και τεχνικές διερευνητικής μάθησης στο σχολικό περιβάλλον, επιχειρεί να συνθέσει ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα του σχολικού προγράμματος με αυθεντικά καθημερινά ερωτήματα των μαθητών, μέσω της συμμετοχής των τελευταίων σε μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Με την προτεινόμενη εργαστηριακή προσέγγιση οι μαθητές θα μπορέσουν να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση, αλλά και να δουν την πρακτική εφαρμογή και τις τεχνολογικές επιπτώσεις που έχει η βιολογία, η βιοχημεία και η βιοτεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή.

Για λόγους ευκολίας, επιλέχθηκαν εργασίες που δεν διαρκούν πάνω από 30-60 λεπτά η κάθε μία, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα είτε στο διαθέσιμο σχολικό χρόνο, είτε στον ελεύθερο χρόνο, χωρίς οι μαθητές να εγκλωβίζονται σε χρονοβόρες διαδικασίες, στη διάρκεια των οποίων ενδέχεται και να χάσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συνεργατικό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης από ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Καταβλήθηκε προσπάθεια τα υλικά να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και μη τοξικά / επιβλαβή για την υγεία, σε κάθε ομάδα θα υπάρχει πάντα υπεύθυνος εκπαιδευτικός/ερευνητής που θα επιβλέπει την εργασία, θα ελέγχει ζητήματα ασφάλειας των μαθητών, αλλά και θα απαντά απορίες που ενδεχομένως δημιουργηθούν κατά την διεξαγωγή του πειράματος.

Εργαστηριακές ασκήσεις θα υλοποιηθούν και σε χώρους του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και το 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.